ADORACE = setkání s Kristem

Možnost tiché adorace se nabízí každý čtvrtek od 15.00 hod - 18.00 hod
v červenovodském farním kostele.
Kostel je otevřený pro všechny, kteří touží po setkání s Pánem Ježíšem.

Farní evangelizační buňky (FEB) v naší farnosti zvou mezi své členy další zájemce, kteří chtějí společně sdílet svou víru. Setkání probíhají pravidelně každý týden v rodinách. Jedna buňka se schází v úterý večer, druhá ve středu večer. Setkání mají pevný program, ve kterém je místo pro modlitbu chvály a díků, přímluvnou modlitbu, četbu a rozjímání textů Písma, vzdělávání i sdílení víry a zkušeností. Pokud by jste chtěli naši buňku navštěvovat, obraťte se nejdříve na vedoucí, které vám rády sdělí vše ohledně fungování tohoto společenství.

Kontakt na vedoucí

Nezařazené

Požehnané vánoce

 

Požehnané,

 a plné lásky Boží,  

kterou tak málo vnímáme  

i lidské lásky,    

které nám tolik chybí,

prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v roce  2013

 

přeje O.Radek, farář

 

Šanovské vánoční zpívání

K fotoalbu z pouti na Křížovou horu

Stalo se již tradicí, že v neděli kolem svátku Proměnění Páně vycházíme na Křížovou horu kde stávala kaple zasvěcená Proměnění Páně. Dnes zde kromě půdorysu kaple a mramorového oltáře stojí i rozhledna. A v tom je velká symbolika. Pán Ježíš s Petrem, Jakubem a Janem vystoupili na vysokou horu. Učedníci jistě také viděli do velké dálky krajinu – velké stvořitelské dílo Boží. A zde slyšeli Boží hlas : “ Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ I nám se otvírá široký rozhled po kraji, a když vystoupíme dokonce na rozhlednu, zůstáváme v úžasu nad tou nádherou kterou Pán stvořil. Ať tedy skrze tento zážitek i nás, naši duši, promění!

Zemřel Mons Jan Kutáč, farář Vizovic

Při naší loňské pouti do Vizovic jsme se seznámili s místním duchovním správcem Mons Janem Kutáčem, který v sobotu 14.7. 2012 podlehl dlouhodobé nemoci.

J. Kutac parte

Šanovské pouťové zpívání

Mariánská pouť v Šanově

Pouť  v kostelíčku Nanebevzetí Panny Marie v Šanově

 

se bude konat v neděli 19.8. 2012

 

mše svatá začíná v 9,00 hodin

Pouť na Křížové hoře

              Na pouti na svátek Proměnění Páně

 

na Křížové hoře se sejdeme v neděli 5.srpna 2012

 

           Mše svatá bude sloužena v 10,3O hodin

 

Požehnané velikonoce

Sbírka oblečení na DIAKONII Broumov

Pouť do Medžugorje

Prihlaska Medzu Zabrezsko 12